>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - profil spoločnosti

EKO-TERM SERVIS, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 1994. Vznik spoločnosti je reakciou na potrebu poskytovania čo najkomplexnejších služieb v oblasti diagnostiky energetických a technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia. Komplexnosť služieb spočíva v spojení teoretického vyriešenia problému definovaného zákazníkom a praktickej realizácie. Z tohto dôvodu bolo zriadených šesť základných oblasti činností:

autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie
autorizované a akreditované kalibrácie emisných monitorovacích systémov
odborné stanoviská v oblasti ochrany ovzdušia
tepelno-technické merania
inšpekcia automatických monitorovacích systémov
kontrola kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z. z.

EKO-TERM SERVIS s.r.o. patrí medzi zakladajúcich členov Asociácie súkromných laboratórií (ASL) pre oblasť životného prostredia.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

Poznaním miery znečisťovania ovzdušia, technického stavu zariadenia, jeho nedostatkov a realizáciou opatrení vedúcich k náprave sa dosiahne zníženie množstva emisií a výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia so súčasným zvýšením hospodárnosti prevádzky energetických zariadení a kvalitou výrobkov vyrábaných tepelným spracovaním. Zákazník zároveň získava dlhodobé poradenské a konzultačné služby v uvedených oblastiach. Z ekonomického hľadiska je návratnosť týchto služieb rádovo od niekoľkých hodín do dvoch rokov. Hlavnou výhodou pre zákazníka je skutočnosť, že nami poskytované služby sú nezávislé, čo v kombinácií s dostatočnými kapacitnými možnosťami našej spoločnosti, zabezpečuje vysokú efektivitu realizovaných služieb v optimálnych časových termínoch.

PREDNOSTI SPOLOČNOSTI

intenzívna spolupráca so zákazníkom, ktorej cieľom je racionalizácia poskytovaných služieb tak, aby definovaný problém bol vyriešený kvalifikovane, v rozsahu požadovanom zákazníkom, v súlade s platnou legislatívou a za primerané ceny
krátke dodacie lehoty, flexibilita rozsahu a termínov prác podľa potrieb zákazníkov v rámci technologických možností
systematické rozširovanie sortimentu prác podľa požiadaviek trhu
intenzívna spolupráca s partnerskými organizáciami s cieľom kvalitného výstupu a spokojnosti zákazníka

TECHNICKÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Spoločnosť disponuje najmodernejšou meracou technikou prevažne európskej proviniencie, ktorá v kombinácii s kvalifikovaným personálom zabezpečuje dosahovanie vysokej kvality poskytovaných služieb. Tento fakt dokumentujú nasledujúce skutočnosti:

1. celkový počet zamestnancov je 23, z toho 20-ti predstavujú merací personál (technici vykonávajúci meranie a spracovanie výsledkov merania)
2. technické zabezpečenie
5 x EMS pracujúcimi na elektrochemickom princípe pre meranie plynných znečisťujúcich látok (CO, NOx, O2 a CO2)
3 x komplexné meracie vozidlá s inštalovanými EMS pracujúcimi na fyzikálnom princípe (dvojrozsahové meranie CO, NOx, SO2, O2 a CO2), vrátane EMS pre meranie organických plynov a pár vyjadrených ako sumárny uhlík (TOC), manuálnej a automatickej izokinetickej gravimetrie pre stanovenie TZL, aparatúr pre odber plynných zlúčenín kovov, polokovov a ďalších plynných organických a anorganických zlúčenín, a meracích zariadení pre meranie stavových a referenčných veličín
záložný EMS pracujúci na fyzikálnom princípe (dvojrozsahové meranie CO, NOx, SO2, O2 a CO2), vrátane EMS pre meranie organických plynov a pár vyjadrených ako sumárny uhlík (TOC), manuálnej izokinetickej gravimetrie pre stanovenie TZL (2 x)
automatická izokinetická odberová aparatúra na odber polychlórovaných dibenzodioxínov, dibenzofuránov a polychlorovaných bifenylov (PCDD/PCDF/PCB) využívajúca kondenzačno-adsorbčnú metódu (2 x)
výpočtová technika so štandardným resp. aplikovaným softvérom
laboratórne priestory :
laboratórium prípravy vzoriek
váhovňa a archív vzoriek
kalibračné laboratórium
servisné pracovisko jemných, mechanických a elektroopráv
sklady meracej techniky a technického materiálu

 

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE

Naša spoločnosť kooperuje s celým radom teoretických vedeckých pracovísk a významných laboratórií jestvujúcich pri univerzitách a akciových spoločnostiach. Pri riešení technických problémov súvisiacich s odstraňovaním konkrétnych nedostatkov zistených pri diagnostickej činnosti spolupracujeme so zmluvnými servisnými organizáciami. Kontakty na dobrej úrovni sú nadviazané s organizáciami pôsobiacimi v príbuznej oblasti na území SR a ČR (asociácia laboratórií pre meranie emisií ALME v Prahe). Spoločnosť je členom Asociácie súkromných laboratórii.
Ďalšie spolupracujúce organizácie :

Služby legálnej metrológie
Český metrologický inštitút
Ekolab, s.r.o. Košice
Slovenská energetická agentúra
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Technická univerzita – Hutnícka fakulta a fakulta BERG v Košiciach
orgány štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a integrovaného povoľovania

ZÁMERY DO BUDÚCNOSTI

rozšírenie poradenskej činnosti v uvedených oblastiach
skvalitňovanie prístrojového vybavenia spoločnosti
skracovanie dodacích lehôt
rozšírenie sortimentu služieb a zvyšovanie ich komplexnosti o ďalšie merania fyzikálnych veličín
kooperácia so spolupracujúcimi spoločnosťami pri riešeniach problematiky všetkých zložiek životného prostredia (odpady, voda, ovzdušie)
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií